Video

V. Trojan / Romance of Frog...etc. KBS SO Brass Quintet

  • Data : 2003-05-05
  • Conductor : X
  • Perform with : KBS교향악단 관악 오중주단 ? 강 바실리(트럼펫), 임시원(트럼펫), 이석준(호른). 이철웅(트롬본), 김무영(튜바)